Japan Science and Technology Agency. Metabolism and cellular Function PRESTO
Japanese English Japan Science and Technology Agency. PRESTO
Resercher, Research Theme
Phase I (2005-2008)
Junken Aoki Ikuro Abe Satoshi Ishii
Toshifumi Inada Yuichi Oike Toshinori Kinoshita
Motomasa Tanaka Fumiko Toyoshima Noriyuki Hatsugai
Masaki Fukata Makoto Murakami Shigeo Yura

Phase II (2006-2009)
Makoto Arita Hirotaka Imai Kazuo Emoto
Hiroto Kawashima Masaaki Komatsu Motoaki Sano
Shuji Shigenobu Takayuki Shindo Hitoshi Nakatogawa
Kunihiko Nishino Ichiro Manabe

Phase III (2007-2010)
Junichi Ikenouchi Hiromi Imamura Takao Iwawaki
Tatsuya Sakai Takeshi Nakano Yusuke Maeda
Tohru Minamino Takeshi Miyamoto Akiko Murayama
Hideki Yamaguchi


copyright Metabolism and cellular Function