Publication

 

2019

 

2018

2017

2016

Comment

2016

  • Oct 20
    (JSBBA Journal written in Japanese)Biseibutsu ga nodoteki ni seisan suru menbrane vecicle no seigosei to kino
    N. Obana, M.Kurosawa, M.Toyofuku, N.Nomura
    Kagaku to Seibutsu(JSBBA Jornal) Vol.54 No.11 Page. 812 - 819

Newspaper, magazine, etc.

2017