Award

2021

2020

 • Jun
  The 2020 federation of microbiological societies of japan “Nomoto Award”
  Masanori Toyofuku
  Maku syoho wo kaishita saikin-kan communication no kenkyu
 • Mar
  Synthetic research encouragement award(Synthetic research encouragement Association)
  Yoshihide Tokuno
 • Mar
  27th PCP Paper Award 2020
  Shigeyuki Betsuyaku
  Salicylic Acid and Jasmonic Acid Pathways are Activated in Spatially Different Domains Around the Infection Site During Effector-Triggered Immunity in Arabidopsis thaliana.

2019

 • Sep
  The 18th Japan Oil Chemists' Society Oleo Science Award
  Tatsuya Yamamoto,Nobuhiko Nomura,Masanori Toyofuku
  「Miru」koto de akirakatonatta vesicle no shin-kikeisei-kikou
 • Sep
  The Japanese Society of Plant Award
  Takuya Suzaki
  Konryu-keisei wo sei oyobi fu ni seigyo suru bunshikikou no kaiseki
 • Jul
  The 3th Bioindustry Award
  Hideyuki Tamaki
  Michi no biseibutu wo "baiyou" shite aratana seibutukinou wo saguru
 • Mar
  The Japanese Society of Plant Physiologists Award for Young Scientists 2019
  Takuya Suzaki
  Shokubutsu-konryu kin kyosei ni okeru kyosei kikan keisei oyobi chisso eiyo oto kiko no kenkyu
 • Jan
  Young Researcher Award (Kenjiro Takayanagi Foundation)
  Mitsuru Yasuda

2018

 • Jul
  The 4th Japanese Society of Microbial Ecology Award
  Hideyuki Tamaki
  :Biseibutsu bunri baiyo gijutsu to kankyo genomu kaiseki gijutsu wo kushi shita michi mi baiyo biseibutsu no kino kaimei
 • May
  Chugoku Branch, The Society of Materials Science, Japan 2018 Encouragement Award
  Tatsuki Kuno
  Biseibutsu ga tsukuru sayajo sanka tetsu no keisei kiko no kaimei to bunpitsu yukibutsu seni e no genso chinchaku
 • Mar
  The Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry (JSBBA) Award for Young Scientists 2018
  Masanori Toyofuku
  Teibunshi-kagoubutsu oyobi makushouhou wo kaishita saikinkan-sogo-sayo ni kansuru kenkyu (Written in Japanse)

2017

2016

 • Dec
  The Poster Award of the 39th Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan
  Akio Chiba, Shinya Sugimoto, Yoshimitsu Mizunoe
 • Dec
  The Poster Award of the 39th Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan
  Shinya Sugimoto,Reina Miyakawa, Akari Terao, Ken-ichi Arita, Kunitoshi Yamanaka, Teru Ogura, Yoshimitsu Mizunoe
 • Oct
  The Excellent Poster Presentation Award of the 133rd SEIIKAI
  Shinya Sugimoto, Akio Chiba, Yoshimitsu Mizunoe
 • Oct
  The Excellent Presentation Award of the 2016 Japan Society of Microbial Ecology annual meeting
  Hiroki Watanabe
 • Oct
  The Young Excellent Presentation Award of the Annual Meeting of theJSBBA, 2016,
  Sachi Inoue
 • Sep
  The Poster prize of IWP2016
  Hiroko Kato
 • Aug
  The Outstanding Poster Presentation Award of the 2016 Plant Infection and Pathology colloquium
  Tatsunori Kiyokawa
 • July
  The Presentation Award of Young Researcher's workshop for biofilm
  Tatsunori Kiyokawa
 • July
  The Young Encouragement Award of the 10th Wakate Colosseum for Bacteriology
  Hiroki Watanabe
 • July
  The Poster Award of 10th Wakate Colosseum for Bacteriology
  Kana Morinaga
 • June
  The Travel Grant of ASM microb 2016(Boston,USA)
  Kana Morinaga
 • May
  Young Researcher Award (Tanaka Kikinzoku Memorial Foundation)
  Mitsuru Yasuda