Hajime Ishihara Shigeru Itoh Minoru Obara Katsufumi Kumano
Nobuhiro Kosugi Masako Sasaki Yoshinori Shichida Nobuaki Nakashima
Hiroaki Misawa Kaoru Minoshima Mamoru Mimuro Atsushi Miyawaki
Keitarou Yoshihara Frans Carl De Schryver Din Ping Tsai Shimon Weiss
Johan Hofkens

Minoru Obara

Professor Emerita of Keio University

Research Field : Laser Science and Technology

URL : http://www.obara.elec.keio.ac.jp/

Brief Career
1971
B.A. in Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Keio University
1973
M.S. in Electrical Engineering, Graduate School of Engineering, Keio University
1976
Ph. D. in Electrical Engineering, Gradate School of Engineering, Keio University
1976
Research Associate in Department of Electrical Engineering, Keio University
1980
Assistant Professor in Department of Electrical Engineering, Keio University
1986
Associate Professor in Electrical Engineering, Keio University
1993
Professor in Department of Electronics and Electrical Engineering, Keio University
2013
Professor Emerita of Keio University