Hajime Ishihara Shigeru Itoh Minoru Obara Katsufumi Kumano
Nobuhiro Kosugi Masako Sasaki Yoshinori Shichida Nobuaki Nakashima
Hiroaki Misawa Kaoru Minoshima Mamoru Mimuro Atsushi Miyawaki
Keitarou Yoshihara Frans Carl De Schryver Din Ping Tsai Shimon Weiss
Johan Hofkens

Mamoru Mimuro

Kyoto University, Graduate School of Human and Environmental Studies
Professor

Research Field : Biophysical Chemistry

URL : http://www.photosynthesis.h.kyoto-u.ac.jp/

Brief Career
1973
Graduate the University of Tokyo, Faculty of Science
1978
Graduate the University of Tokyo, Graduate School of Science
1978
Post Doctoral Fellow, Ocean Research Institute, theUniversity of Tokyo (~1980)
1980
Assistant Professor, National Institute for Basic Biology
1996
Associate Professor, National Institute for Basic Biology
1997
Professor, Yamaguchi University, Faculty of Science
2002
Professor, Kyoto University, Graduate School of GlobalEnvironmental Studies
2008
Professor, Kyoto University, Graduate School of Human andEnvironmental Studies (~present)