Member

Research Director Shoji Takeuchi [profile]
Process Integration Group
Group Leader
Yuya Morimoto
Emergent Function Group
Group Leader
Shintaroh Iwanaga
Integrative Development Group
Group Leader
Teru Okitsu
Researcher Midori Negishi
Fumisato Ozawa
EunRyel Nam
Technical Staff Maiko Onuki
Akane Itou
Fumiyoshi Ishidate
Hoshimi Aoyagi
Keiko Tomita
Mahiro Kiyosawa
Kiyomitsu Nara
Project Head Quarters Aki Adachi
Akiko Sato
Kazuko Katagiri
Maiko Itou
Keiko Nakamizu