JST-ERATO

Yamauchi Materials
Space-Tectonics Project
Updated List of Publications

Selected Papers

2024

Xiaoqian Wei, Shaojia Song, Weiwei Cai, Yunqing Kang, Qie Fang, Ling Ling, Yingji Zhao, Zexing Wu, Xiaokai Song, Xingtao Xu, Sameh M Osman, Weiyu Song, Toru Asahi, Yusuke Yamauchi, Chengzhou Zhu, ACS Nano (2024)
Yingji Zhao, Liyang Zhu, Jing Tang, Lei Fu, Dong Jiang, Xiaoqian Wei, Hiroki Nara, Toru Asahi, Yusuke Yamauchi, ACS Nano, 18 (1) 373–382 (2024)
TBA, Chemical Science (2024)
Olga Guselnikova, Andrii Trelin, Yunqing Kang, Pavel Postnikov, Makoto Kobashi, Asuka Suzuki, Lok Kumar Shrestha, Joel Henzie, Yusuke Yamauchi, Nature Communications (2024)
Ling Kang, Shude Liu, Qia Zhang, Jianxiong Zou, Jin Ai, Donghong Qiao, Wenda Zhong, Yuxiang Liu, Seong Chan Jun, Yusuke Yamauchi, Jian Zhang, ACS Nano, 18 (3) 2149–2161 (2024)

2023

Guiyuan Zhong, Guangrui Chen, Ji Han, Ruigang Sun, Bin Zhao, Haidong Xu, Sibo Wang, Yusuke Yamauchi, Buyuan Guan, ACS Nano, 17 (24) 25061–25069 (2023)
Haidong Xu, Ji Han, Bin Zhao, Ruigang Sun, Guiyuan Zhong, Guangrui Chen, Yusuke Yamauchi, Buyuan Guan, Nature Communications, 14 (1), 8062 (2023)
Thibault De Villenoisy, Xiaoran Zheng, Vienna Wong, Sajjad S Mofarah, Hamidreza Arandiyan, Yusuke Yamauchi, Pramod Koshy, Charles C Sorrell, Advanced Materials, 35 (24), 2210166 (2023)
Jun Tang, Junbao Chen, Zhanyu Zhang, Qincheng Ma, Xiaolong Hu, Peng Li, Zhiqiang Liu, Peixin Cui, Chao Wan, Qingping Ke, Lei Fu, Jeonghun Kim, Takashi Hamada, Yunqing Kang, Yusuke Yamauchi, Chemical Science, 14 (46), 13402-13409 (2023)
Lei Fu, Jun Zhou, Zilin Zhou, Bing Xiao, Nithima Khaorapapong, Yunqing Kang, Kai Wu, Yusuke Yamauchi, ACS Nano, 17 (22), 22744–22754 (2023)
Huajie Huang, Di Xiao, Zihan Zhu, Chi Zhang, Lu Yang, Haiyan He, Jungmok You, Quanguo Jiang, Xingtao Xu, Yusuke Yamauchi, Chemical Science, 14 (36), 9854-9862 (2023)
Aditya Ashok, Arya Vasanth, Tomota Nagaura, Caitlin Setter, Jack Clegg, Alexander Fink, Mostafa Kamal Masud, Md. Shahriar A. Hossain, Takashi Hamada, Miharu Eguchi, Hoang-Phuong Phan, Yusuke Yamauchi, Journal of the American Chemical Society, 145 (43), 23461–23469 (2023)
Jingjing Li, Wei Xia, Xingtao Xu, Dong Jiang, Zexing Cai, Jing Tang, Yanna Guo, Xianli Huang, Tao Wang, Jianping He, Buxing Han, Yusuke Yamauchi, Journal of the American Chemical Society, 145 (50), 27262–27272 (2023)
Yaotian Yan, Jinghuang Lin, Keke Huang, Xiaohang Zheng, Liang Qiao, Shude Liu, Jian Cao, Seong Chan Jun, Yusuke Yamauchi, Junlei Qi, Journal of the American Chemical Society, 145 (44), 24218–24229 (2023)
Hao Lv, Yanzhi Wang, Lizhi Sun, Yusuke Yamauchi, Ben Liu, Nature Protocols, 18, 3126–3154 (2023)
Biyu Jin, Dongyun Wang, Yuan He, Jianjiang Mao, Yunqing Kang, Chao Wan, Wei Xia, Jeonghun Kim, Miharu Eguchi, Yusuke Yamauchi, Chemical Science, 14, 7956-7965 (2023)
Miharu Eguchi, Minsu Han, Yusuke Asakura, Jonathan P. Hill, Joel Henzie, Katsuhiko Ariga, Alan E. Rowan, Watcharop Chaikittisilp, Yusuke Yamauchi, Angewandte Chemie International Edition, 62 (46), e202307615 (2023)
Wei Xia, Yijun Xie, Shuaiqiang Jia, Shitao Han, Ruijuan Qi, Tao Chen, Xueqing Xing, Ting Yao, Dawei Zhou, Xue Dong, Jianxin Zhai, Jingjing Li, Jianping He, Dong Jiang, Yusuke Yamauchi, Mingyuan He, Haihong Wu, Buxing Han, Journal of the American Chemical Society, 145 (31), 17253–17264 (2023)
Tianyu Wu, Guangrui Chen, Ji Han, Ruigang Sun, Bin Zhao, Guiyuan Zhong, Yusuke Yamauchi, Buyuan Guan, Journal of the American Chemical Society, 145 (30), 16498–16507 (2023)
Dan Wei, Chengbing Wang, Jing Zhang, Heng Zhao Zhao, Yusuke Asakura, Miharu Eguchi, Xingtao Xu, Yusuke Yamauchi, Advanced Materials, 35 (47), 2212100 (2023)
Chao Wan, Gui Li, Jiapei Wang, Lixin Xu, Fengqiu Cheng, Dang-Guo, Chen, Yusuke Asakura, Yunqing Kang, Yusuke Yamauchi, Angewandte Chemie International Edition, 62 (40), e202305371 (2023)
Tomota Nagaura, Aditya Ashok, Azhar Alowasheeir, Arya Vasanth, Minsu Han, Yusuke Yamauchi, Nano Letters, 23 (12), 5424–5429 (2023)
Bo Jiang, Yanna Guo, Fengyu Sun, Shengyao Wang, Yunqing Kang, Xingtao Xu, Jingjing Zhao, Jungmok You, Miharu Eguchi, Yusuke Yamauchi, Hexing Li, ACS Nano, 17 (14), 13017–13043 (2023)
Yunqing Kang, Ovidiu Cretu, Jun Kikkawa, Koji Kimoto, Hiroki Nara, Asep Sugih Nugraha, Hiroki Kawamoto, Miharu Eguchi, Ting Liao, Ziqi Sun, Toru Asahi, Yusuke Yamauchi, Nature Communications, 4182 (2023)
Lijin Huang, Juan Yang, Yusuke Asakura, Qin Shuai, Yusuke Yamauchi, ACS Nano, 17 (10), 8918–8934 (2023)
Xiaohong Liu, Xingtao Xu*, Xiaoxu Xuan, Wei Xia, Guilin Feng, Shuaihua Zhang, Zhen-Guo Wu, Benhe Zhong, Xiaodong Guo, Keyu Xie, and Yusuke Yamauchi, Journal of the American Chemical Society, 145 (16), 9242–9253 (2023)
Bo Jiang, Hairong Xue, Pei Wang, Haoran Du, Yunqing Kang, Jingjing Zhao, Shengyao Wang, Wei Zhou, Zhenfeng Bian, Hexing Li, Joel Henzie, Yusuke Yamauchi, Journal of the American Chemical Society, 145 (11), 6079–6086 (2023)
Thibault De Villenoisy, Xiaoran Zheng, Vienna Wong, Sajjad S Mofarah, Hamidreza Arandiyan, Yusuke Yamauchi, Pramod Koshy, Charles C Sorrell, Advanced Materials, 35 (24), 2210166 (2023)
Bo Jiang, Yanna Guo, Fengyu Sun, Shengyao Wang, Yunqing Kang, Xingtao Xu, Jingjing Zhao, Jungmok You, Miharu Eguchi, Yusuke Yamauchi, and Hexing Li, ACS Nano, 17 (14), 13017–13043 (2023)
Lijin Huang, Juan Yang, Yusuke Asakura, Qin Shuai, and Yusuke Yamauchi, ACS Nano, 17 (10), 8918–8934 (2023)
Yunqing Kang, Mostafa Kamal Masud, Yanna Guo, Yingji Zhao, Zakia Sultana Nishat, Jingjing Zhao, Bo Jiang, Yoshiyuki Sugahara, Tanja Pejovic, Terry Morgan, Md. Shahriar A. Hossain, Hexing Li, Carlos Salomon, Toru Asahi, Yusuke Yamauchi, ACS Nano, 17 (4), 3346–3357 (2023)
Tomota Nagaura, Aditya Ashok, Azhar Alowasheeir, Arya Vasanth, Minsu Han*, and Yusuke Yamauchi, Nano Letters, 23 (12), 5424–5429 (2023)
Min Luo, Jietian Yang, Xingang Li, Miharu Eguchi, Yusuke Yamauchi, Zhong-Li Wang, Takeshi Fujita, Chemical Science, 14, 3400-3414 (2023)

2022

Ze-Xing Cai, Yanjie Xia, Yoshikazu Ito, Masataka Ohtani, Hikaru Sakamoto, Akitaka Ito, Yijia Bai, Zhong-Li Wang, Yusuke Yamauchi, Takeshi Fujita, ACS Nano, 16 (12), 20851-20864 (2022)
Yujie Song, Xiaokai Song, Xiaoke Wang, Jingzheng Bai, Fang Cheng, Chao Lin, Xin Wang, Hui Zhang, Jianhua Sun, Tiejun Zhao, Hiroki Nara, Yoshiyuki Sugahara, Xiaopeng Li, Yusuke Yamauchi, Journal of the American Chemical Society, 144 (38), 17457-17467 (2022)
Jingjing Li, Wei Xia, Jing Tang, Yong Gao, Cheng Jiang, Yining Jia, Tao Chen, Zhufeng Hou, Ruijuan Qi, Dong Jiang, Toru Asahi, Xingtao Xu, Tao Wang, Jianping He, Yusuke Yamauchi, Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society, 144 (21), 9280–9291 (2022)
Hao Lv, Huaiyu Qin, Katsuhiko Ariga, Yusuke Yamauchi, Ben Liu, Angewandte Chemie International Edition, 61 (17), e202116179 (2022)
Xiyue Peng, Yuan Xie, Ardeshir Baktash, Jiayong Tang, Tongen Lin, Xia Huang, Yuxiang Hu, Zhongfan Jia, Debra J Searles, Yusuke Yamauchi, Lianzhou Wang, Bin Luo, Angewandte Chemie International Edition, 134 (25), e202203646 (2022)
Yuanqing He, Lulu Jia, Xueyi Lu, Chenhui Wang, Xiaohe Liu, Gen Chen, Dan Wu, Zuxin Wen, Ning Zhang, Yusuke Yamauchi, Takayoshi Sasaki, Renzhi Ma, ACS Nano, 16 (3), 4028-4040 (2022)
Watcharop Chaikittisilp, Yusuke Yamauchi, Katsuhiko Ariga, Advanced Materials, 34 (7), 2107212 (2022)
Xiaoqian Wei, Shaojia Song, Weiyu Song, Yating Wen, Weiqing Xu, Yifeng Chen, Zhichao Wu, Ying Qin, Lei Jiao, Yu Wu, Meng Sha, Jiajia Huang, Xiaoli Cai, Lirong Zheng, Liuyong Hu, Wenling Gu, Miharu Eguchi, Toru Asahi, Yusuke Yamauchi, Chengzhou Zhu, Chemical Science, Royal Society of Chemistry, 13, 13574-13581 (2022)
Feiyang Zhan, Huayu Wang, Qingqing He, Weili Xu, Jun Chen, Xuehua Ren, Haoyu Wang, Shude Liu, Minsu Han, Yusuke Yamauchi, Lingyun Chen, Chemical Science, Royal Society of Chemistry, 13, 11981-12015 (2022)
Tuan-Khoa Nguyen, Matthew Barton, Aditya Ashok, Thanh-An Truong, Sharda Yadav, Michael Leitch, Thanh-Vinh Nguyen, Navid Kashaninejad, Toan Dinh, Leonie Hold, Yusuke Yamauchi, Nam-Trung Nguyen, Hoang-Phuong Phan, Proceedings of the National Academy of Sciences, 119 (33), e2203287119 (2022)
Minjun Kim, Konstantin L. Firestein, Joseph F. S. Fernando, Xingtao Xu, Hyunsoo Lim, Dmitri V. Golberg, Jongbeom Na, Jihyun Kim, Hiroki Nara, Jing Tang, Yusuke Yamauchi, Chemical Science, 13, 10836-10845 (2022)
Zishi Zhang, Chaohai Wang, Yiyuan Yao, Hao Zhang, Jongbeom Na, Yujun Zhou, Zhigao Zhu, Junwen Qi, Miharu Eguchi, Yusuke Yamauchi, Jiansheng Li, Chemical Science, 13 (32), 9159-9164 (2022)
Lizhi Sun, Hao Lv, Ji Feng, Olga Guselnikova, Yanzhi Wang, Yusuke Yamauchi, Ben Liu, Advanced Materials, 34 (31), 2201954 (2022)
Tuan-Khoa Nguyen, Sharda Yadav, Thanh- An Truong, Mengdi Han, Matthew J. Barton, Michael Leitch, Pablo Guzman, Toan Dinh, Aditya Ashok, Hieu Vu, Van Thanh Dau, Daniel Haasmann, Lin Chen, Yoonseok Park, Thanh Do, Yusuke Yamauchi, Nam-Trung Nguyen, John Rogers, Hoang-Phuong Phan, ACS Nano, 16 (7), 10890–10903 (2022)
Minjun Kim, Ruijing Xin, Jacob Earnshaw, Jing Tang, Jonathan Hill, Aditya Ashok, Ashok Kumar Nanjundan, Jeonghun Kim, Christine Young, Yoshiyuki Sugahara, Jongbeom Na, Yusuke Yamauchi, Nature Protocols, 17, 2990–3027 (2022)
Natalia S Soldatova, Pavel S Postnikov, Daniil M Ivanov, Oleg V Semyonov, Olga S Kukurina, Olga Guselnikova, Yusuke Yamauchi, Thomas Wirth, Viktor V Zhdankin, Mekhman S Yusubov, Rosa M Gomila, Antonio Frontera, Giuseppe Resnati, Vadim Yu Kukushkin, Chemical Science, 13 (19), 5650-5658 (2022)
Aditya Ashok, Arya Vasanth, Tomota Nagaura, Miharu Eguchi, Nunzio Motta, Hoang-Phuong Phan, Nam-Trung Nguyen, Joseph G Shapter, Jongbeom Na, Yusuke Yamauchi, Angewandte Chemie International Edition, 61 (14), e202114729 (2022)
Dawei Du, Qinghong Geng, Lian Ma, Siyu Ren, Jun-Xuan Li, Weikang Dong, Qingfeng Hua, Longlong Fan, Ruiwen Shao, Xiaoming Wang, Cuiling Li, Yusuke Yamauchi, Chemical Science, 13 (13), 3819-3825 (2022)

2021

Qian Li, Xingtao Xu, Jingru Guo, Jonathan P Hill, Haishan Xu, Luoxing Xiang, Chen Li, Yusuke Yamauchi, Yiyong Mai, Angewandte Chemie International Edition, 60 (51), 26528-26534 (2021)
Shude Liu, Ling Kang, Joel Henzie, Jian Zhang, Jisang Ha, Mohammed A Amin, Md Shahriar A Hossain, Seong Chan Jun, Yusuke Yamauchi, ACS Nano, 15 (12), 18931-18973 (2021)
Jun Mei, Tianwei He, Juan Bai, Dongchen Qi, Aijun Du, Ting Liao, Godwin A Ayoko, Yusuke Yamauchi, Litao Sun, Ziqi Sun, Advanced Materials, 33 (49), 2104638 (2021)
Yusuf Valentino Kaneti, Didi Prasetyo Benu, Xingtao Xu, Brian Yuliarto, Yusuke Yamauchi, Dmitri Golberg, Chemical Reviews, American Chemical Society, 122 (1), 1000–1051 (2021)
Mingzhe Chen, Weibo Hua, Jin Xiao, Jiliang Zhang, Vincent Wing-hei Lau, Mihui Park, Gi-Hyeok Lee, Suwon Lee, Wanlin Wang, Jian Peng, Liang Fang, Limin Zhou, Chung-Kai Chang, Yusuke Yamauchi, Shulei Chou, Yong-Mook Kang, Journal of the American Chemical Society, 143 (43), 18091-18102 (2021)
Yong Liu, Kai Wang, Xingtao Xu, Kamel Eid, Aboubakr Moustafa Abdullah, Likun Pan, Yusuke Yamauchi, ACS Nano, 15 (9), 13924-13942 (2021)
Yongqi Yin, Jie Wang, Tao Li, Jonathan P Hill, Alan Rowan, Yoshiyuki Sugahara, Yusuke Yamauchi, ACS Nano, 15 (8), 13240-13248 (2021)
Jun Mei, Tiantian Wang, Dongchen Qi, Jianjun Liu, Ting Liao, Yusuke Yamauchi, Ziqi Sun, ACS Nano, 15 (8), 13604-13615 (2021)
Zhengtong Li, Xingtao Xu, Xinran Sheng, Peng Lin, Jing Tang, Likun Pan, Yusuf Valentino Kaneti, Tao Yang, Yusuke Yamauchi, ACS Nano, 15 (8), 12535-12566 (2021)
Hao Luo, Yusuf Valentino Kaneti, Yan Ai, Yong Wu, Facai Wei, Jianwei Fu, Jiangong Cheng, Chengbin Jing, Brian Yuliarto, Miharu Eguchi, Jongbeom Na, Yusuke Yamauchi, Shaohua Liu, Advanced Materials, 33 (29), 2007318 (2021)
Jie Wang, Victor Malgras, Yoshiyuki Sugahara, Yusuke Yamauchi, Nature Communications, 12 (1), 3563 (2021)
Tomota Nagaura, Hoang‐Phuong Phan, Victor Malgras, Tuan‐Anh Pham, Hyunsoo Lim, Aditya Ashok, Jeonghun Kim, Jungmok You, Nam‐Trung Nguyen, Jongbeom Na, Yusuke Yamauchi, Angewandte Chemie International Edition, 60 (17), 9660-9665 (2021)
Muhammad Iqbal, Yoshio Bando, Ziqi Sun, Kevin C‐W Wu, Alan E Rowan, Jongbeom Na, Bu Yuan Guan, Yusuke Yamauchi, Advanced Materials, 33 (13), 2004554 (2021)
Ze‐Xing Cai, Zhong‐Li Wang, Yan‐Jie Xia, Hyunsoo Lim, Wei Zhou, Ayano Taniguchi, Masataka Ohtani, Kazuya Kobiro, Takeshi Fujita, Yusuke Yamauchi, Angewandte Chemie International Edition, 60 (9), 4747-4755 (2021)
Jun Mei, Jinkai Wang, Huimin Gu, Yaping Du, Hongkang Wang, Yusuke Yamauchi, Ting Liao, Ziqi Sun, Zongyou Yin, Advanced Materials, 33 (8), 2004920 (2021)
Jyun‐Yi Yeh, Season S Chen, Shih‐Cheng Li, Celine H Chen, Tetsuya Shishido, Daniel CW Tsang, Yusuke Yamauchi, Yi‐Pei Li, Kevin C‐W Wu, Angewandte Chemie International Edition, 60 (2), 624-629 (2021)
Chaohai Wang, Hongyu Wang, Jongbeom Na, Yiyuan Yao, Alowasheeir Azhar, Xin Yan, Junwen Qi, Yusuke Yamauchi, Jiansheng Li, Chemical Science, 12 (46), 15418-15422 (2021)
Jingru Guo, Xingtao Xu, Jonathan P Hill, Liping Wang, Jingjing Dang, Yunqing Kang, Yuliang Li, Weisheng Guan, Yusuke Yamauchi, Chemical Science, 12 (30), 10334-10340 (2021)
Pengcheng Wei, Jinliang Zhu, Yuyan Qiu, Guifang Wang, Xingtao Xu, Shaojian Ma, Pei Kang Shen, Xing-Long Wu, Yusuke Yamauchi, Chemical Science, 12 (45), 15054-15060 (2021)

2020

Yunqing Kang, Bo Jiang, Juanjuan Yang, Zhe Wan, Jongbeom Na, Qian Li, Hexing Li, Joel Henzie, Yoshio Sakka, Yusuke Yamauchi, Toru Asahi, ACS Nano, 14 (12), 17224-17232 (2020)
Yuxing Yan, Guangrui Chen, Peihong She, Guiyuan Zhong, Wenfu Yan, Bu Yuan Guan, Yusuke Yamauchi, Advanced Materials, 32 (44), 2004654 (2020)
logo logo logo logo logo
logo logo logo
logo logo
InformationsResearchMembers | Achievements | EventsContactLinks