Japan@Sciense and Technology Agency
line01
japanese English
 
Top Page
Research Outline
Research supervisor
Area Advisers
Research Proposals
Resercher information
Research results
Contact us
Area office
Evolution of Light Generation and Manipulation
Researchers

2005.10`2006.3@2006.10`2010.3@2007.10`2011.3
Jiro
Itatani
Ryosuke
Shimizu
Masaya
Nagai
Junko
Ishi-Hayase
Haruka
Maeda
Fumiaki
Miyamaru
Shinji
Miyoki
Toru
Morishita
   
 
  URL:

http://power1.pc.uec.ac.jp/~toru/

@Curriculum Vitae

y Education z

Education: B.S., Department of Physics, GakushuinUniversity. M.S. and PhD, Department of Applied Physics and Chemistry, the University of Electro-Communications.

y Professional appointments z

Research Associate at Japan Atomic Energy Research Institute. Research Associate at KansasStateUniversity. Research Associate at the University of Electro-Communications.

| Research interests |
Theoretical Atomic, Molecular, and Optical science. Structure and dynamics of strongly correlated quantum systems such as highly excited states of atoms and molecules. Atomic and molecular dynamics in intense laser fields.
@ Introduction of the project

X-ray diffraction and electron microscopy have been the conventional means for imaging matters to achieve spatial resolution of better than the atomic scale (Angstroms) for long time.Recently, various methods capable of resolving the temporal as well as the spatial information have been developed to analyze matter transitions. For instance, ultrafast electron diffraction (UED) method, where electron pulses are generated by short laser pulses and then accelerated to about 100 keV, has been developed. Most recently, UED with temporal resolution of about 100 fs has been used to observe the time dependent structural change in the melting of solids.While these are powerful tools for time-resolved imaging of structure at the atomic levels, they are not sufficient for time-resolved analysis of matter transitions involving electron dynamics, which are important for tracing chemical and biological reactions. New techniques for imaging transient matters with higher temporal resolutions are growing increasingly desirable. In this project, we will develop theoretical and computational methods for high resolution 4-D spatio-temporal imaging of atoms and molecules using intense ultrashort infrared laser pulses. Spatial resolution of the atomic scale (Angstroms) and temporal resolution of the order of the electron orbital period in molecules (atto seconds) can be achieved using rescattering electrons produced from molecules exposed to intense laser pulses (See Figure 1). This new technique should open up a route to the time-resolved study of electron dynamics in matter transition and promote deeper understanding of the laser-matter interaction.

Figure 1. Schematic of chemical imaging with infrared lasers. (a) The electric field (E) and the vector potential (A) of a typical five-cycle infrared laser pulse. (b) Schematic of using backward rescattering process to image the molecule by its own electron. First, the electron gets tunnel ionized near "a" at the peak of the electric field. It returns to recollide with the target near "b" which corresponds to the peak of the vector potential and get scattered backward to imprint the target structure on the detector. Electrons ionized near "a' " instead would imprint the image on a detector on the left (not shown).

£UP

Copyright© 2004|2008 JST Japan Science and Tecnology Agency All Rights Reserved